Milí zákazníci, dělali jsme, co jsme mohli, ale aktuálně přijímáme objednávky pouze na kryty bez ražby. Děkujeme za pochopení, mějte krásné Vánoce!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.obsessed.cz 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.obsessed.cz (dále jen „VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.obsessed.cz. 

1.2
Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je: 

Gluti s.r.o., se sídlem Nerudova 746/4, 691 45, Podivín, IČ: 05892911, DIČ: CZ05892911, e-mailová adresa: info@obsessed.cz, tel. 00420 721 885 247 (dále jen „Prodávající) a kupujícího (dále jen „Kupující). 

1.3
Je-li Kupujícím spotřebitel (ve smyslu bodu 2.2, níže), řídí se vztahy neupravené VOP zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele). 

Je-li Kupující jiný subjekt než spotřebitel (ve smyslu bodu 2.3, níže), řídí se vztahy neupravené těmito VOP ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí). 

1.4
Uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu detailně znám a že s nimi souhlasí a nemá k nim žádných výhrad. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.5
Prodávající výslovně upozorňuje Kupujícího, že prodávané zboží je určeno výhradně pro osobní použití jako doplněk - kryt na mobilní telefon, přičemž se jedná o výrobek z hovězí kůže s ražbou, není-li uvedeno v kupní smlouvě jinak, přičemž jeho konečná úprava bude popsána v kupní smlouvě a bude záviset na objednávce Kupujícího. Prodávané zboží přitom není vhodné k použití pro jakékoli jiné účely. Práva Kupujícího z vadného plnění nejsou dána, je-li vada způsobena nesprávným používáním předmětu koupě (např. používáním jiným nežli běžným nošením) nebo nesprávnou péčí a starostlivostí o kožený výrobek, včetně vad způsobených nevhodným zacházením a mechanickým poškozením, jako jsou např. deformace krytu, proříznutí kůže, poškrábání kůže, rozbití pádem, ulomení části krytu apod. 

Prodávající dále výslovně upozorňuje Kupujícího, že se jedná o kůži, která přirozeně pracuje a opotřebením může měnit svou strukturu a odstín barvy. Nošení a užívání koženého krytu časem způsobuje jeho opotřebení, což je charakteristickou vlastností tohoto materiálu a opotřebení úměrné používání (nošení) krytu nebude považováno za vadu zboží. Prodávající dále výslovně upozorňuje Kupujícího, že by se měl vyvarovat kontaktu rukou v místě ražby, neboť pot je agresivní a časem tak dochází k setření fólie.

Prodávající dále upozorňuje a doporučuje Kupujícímu při používání koženého doplňku dodržování následujících zásad: 

 • používat kryt jen k účelům, ke kterým je určen, tzn. k estetickým účelům jako módní doplněk a rozhodně jej nepřivádět do kontaktu se špínou, potem a chemikáliemi např. při sportování, manuální pracovní činnosti jako je práce na zahradě, mytí nádobí atd.; 
 • chránit kryt před přímým slunečním zářením, chemickými vlivy, např. kosmetickými přípravky, barvou na vlasy, parfémy, koupání atd. a před potem  
 • kryt čistit vždy pouze vlhkým hadříkem; 
 • chránit kryt před nárazy a mechanickým poškozením; 
 • nepoužívat kryt v prostředí, kde je vlhko. 

 

2. DEFINICE POJMŮ A KUPNÍ SMLOUVA 


2.1
Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 


2.2
Kupující – spotřebitel je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím. 


2.3
Kupující – podnikatel je každý Kupující, který není Kupujícím – spotřebitelem ve smyslu bodu 2.2, výše. 


2.4
Předmět koupě – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „Zboží). 


2.5
Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Prodávající je oprávněn požadovat od Kupujícího zálohu ve výši 100% z celkové ceny objednávky Zboží včetně dopravného. 


2.6
Postup při uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, a to závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího doručeným prostřednictvím e-mailu Kupujícímu. Objednávka Kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. V případě, pokud Kupující zjistí v závazné akceptaci objednávky chyby anebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti neprodleně Prodávajícího e-mailem, a to nejpozději společně s úhradou kupní ceny za zakoupené Zboží. 

Změny a doplňky v již učiněné objednávce Kupujícího, ať k nim má dojít před akceptací objednávky Prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči Prodávajícímu až po jejich výslovném odsouhlasení Prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, když z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti Zboží (faktická nemožnost plnění) není možné objednané Zboží Kupujícímu dodat. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky anebo formou e-mailu. Informace a pokyny k platbě kupní ceny za zakoupené Zboží budou Kupujícímu sděleny při tvorbě objednávky nebo e-mailem. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1
Uzavřením kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost Zboží Kupujícímu dodat a Kupujícímu vznikne povinnost Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu Zboží a dopravné. 

3.2
Prodávající dodá Kupujícímu Zboží specifikované v elektronické objednávce Kupujícího na objednávkovém formuláři, který Kupující vyplní při objednání Zboží. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá bezvadné Zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou Kupujícím, je-li taková adresa na území České republiky. 

3.3
Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny a předáním Zboží Kujícímu. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Zboží přechází na Kupujícího odevzdáním Zboží Kupujícímu. 

3.4
V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ může Kupující – spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě (14) čtrnácti dnů ode dne převzetí Zboží. Kupující – spotřebitel nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy bude Zboží ve smyslu § 1837 písm. d) ObčZ upraveno podle přání Kupujícího – spotřebitele, tedy ve všech případech, kdy součástí Zboží bude ražba (monogram, číslo, znak) vyrobená dle přání a objednávky Kupujícího – spotřebitele. 

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující – spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. V takovém případě Kupující – spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením Zboží. Náklady spojené s navrácením Zboží zahrnují také náklady na vrácení Zboží do původního stavu v případě, že Zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty Zboží došlo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný vzhledem k povaze a vlastnostem Zboží, včetně jeho funkčnosti. V případě, že je vrácené Zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, budou Kupujícímu - spotřebiteli vráceny všechny peněžní prostředky, které od něj Prodávající obdržel, snížené o náklady vynaložené Prodávajícím na uvedení Zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu vzniklé ujmy. 

V případě, že se Kupující – spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje Prodávající následující postup:
Kupující – spotřebitel musí kontaktovat Prodávajícího jakoukoliv formou jednostranného právního jednání např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeně do vlastních rukou na adresu sídla Prodávajícího, nebo e-mailem na adresu info@obsessed.cz s tím, že písemně uvede, že odstupuje od kupní smlouvy s uvedením: čísla objednávky, data nákupu (tzn. data provedení objednávky), čísla účtu pro vrácení peněz (tj. kupní ceny a nákladů na dodání Zboží do místa určeného Kupujícím).

Prodávající emailem potvrdí Kupujícímu-spotřebiteli přijetí právního jednání představujícího odstoupení od kupní smlouvy, a to bez zbytečného odkladu: V případě produktu s ražbou Prodávající upozorní Kupujícího – spotřebitele, že právo na odstoupení od kupní smlouvy nemá. 

V případě odstoupení Kupujícího – spotřebitele od kupní smlouvy, zašle nebo předá Kupující- spotřebitel Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do (14) čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, Zboží, které od něho obdržel; tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud v ní Kupující-spotřebitel odešle Zboží Prodávajícímu. Peněžní prostředky za zakoupené Zboží, které Prodávající od Kupujícího - spotřebitele obdržel (s výjimkou případně uplatněných nákladů vynaložených Prodávajícím na uvedení Zboží do původního stavu), budou Kupujícímu – spotřebiteli vráceny prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Kupující – spotřebitel použil k uhrazení kupní ceny za Zboží a dopravného (neurčil-li však Kupující - spotřebitel výslovně jinak), a to do (14) čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve než Kupující - spotřebitel Zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal. 

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1
Zboží bude Kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného za Zboží. 

4.2
Kupující uhradí kupní cenu a dopravné za Zboží převodem na účet Prodávajícího, online platbou nebo v hotovosti.

4.3
Faktura bude Kupujícímu dodána v elektronické podobě po doručení Zboží. Změna fakturačních a doručovacích údajů na faktuře není po doručení objednávky Zboží Kupujícím možná. 

 

5. TERMÍN DODÁNÍ A DOPRAVA 

5.1
Zboží bude Kupujícímu dodáno v pracovní dny pouze v rámci České republiky prostřednictvím poštovních (resp. přepravních) služeb a to v rámci dodací lhůty v rozmezí 14 až 28 pracovních dnů od připsání celé kupní ceny a dopravného za objednané Zboží na účet Prodávajícího, nebude-li sjednána jiná dodací lhůta. 

 

5.2
Kupující je povinen při převzetí zásilky provést její kontrolu s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození z přepravy (dopravy). Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky Kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, Kupující není povinen zásilku převzít a sepíše s přepravcem zápis o škodě, kde je nezbytné poškození řádně popsat. Převzal-li Kupující takto poškozenou zásilku, poškození zásilky nahlásí Kupující Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, přičemž se zásilkou nesmí nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Toto hlášení o poškození Prodávajícímu se doporučuje provést neprodleně po jeho zjištění, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí Zboží, zasláním prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Prodávajícího, nebo e-mailem na adresu info@obesessed.cz s tím, že Kupující písemně uvede, že zásilka byla zjevně poškozena, uvede popis poškození a přiloží fotodokumentaci rozsahu poškození, kopii dodacího listu, resp. potvrzení o doručení zásilky a zápis o škodě, uvede číslo objednávky a datum nákupu (tzn. datum provedení objednávky a datum obdržení akceptačního emailu ze strany Prodávajícího). 

5.4
V případě, že Kupující zaslané Zboží (zásilku) od přepravce nepřevezme z důvodů na jeho straně a Prodávající bude Kupujícímu Zboží nucen opakovaně zaslat na za tím účelem uvedenou adresu, bude Kupujícímu účtováno nové dopravné v plné výši a to až do převzetí zásilky Kupujícím za každé jedno (i neúspěšné) zaslaní, nedomluví-li se Kupující s Prodávajícím jinak. 

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 

6.1
Tento reklamační řád se vztahuje výlučně na Zboží zakoupené u Prodávajícího a to po dobu nejdéle 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Záruka za jakost je poskytována pouze v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem Zboží, resp. jednotlivých komponentů Zboží. Neposkytuje-li výrobce na dané Zboží žádnou záruku za jakost a nebude-li o ní Kupující písemně informován Prodávajícím, platí, že záruka za jakost nebyla poskytnuta. 

6.2
Práva Kupujícího - spotřebitele
Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady ve smyslu § 2161 ObčZ. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 12 (dvanácti) měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

6.3 Práva Kupujícího - podnikatele
Neoznámil-li Kupující – podnikatel vadu Zboží alespoň ve lhůtě 5 (pěti) dnů od převzetí Zboží, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy. Neoznámil-li Kupující – podnikatel vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, tzn. alespoň ve lhůtě 10 (deseti) dnů od převzetí Zboží, nemá právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující – podnikatel mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) let od převzetí Zboží. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2106 ObčZ (o podstatné porušení smlouvy se jedná pouze v případě, kdy má Zboží tak závažnou vadou, o niž Prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že Kupující - podnikatel by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal), má Kupující - podnikatel právo: (i) na odstranění vady opravou Zboží; (ii) na odstranění vady dodáním nového Zboží nebo dodáním chybějícího Zboží; (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (iv) odstoupit od kupní smlouvy. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující – podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující – podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu podle své volby opravou věci nebo dodáním nového Zboží. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující – podnikatel požadovat slevu z kupní ceny. Provedenou volbu nemůže Kupující – podnikatel změnit bez souhlasu Prodávajícího. 

Výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel a/nebo v případě neoznámil-li vadu Zboží včas. 

6.4 Práva společná všem Kupujícím
Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl Kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě. 

Pro použité Zboží je lhůta k uplatnění práv z vadného plnění v trvání nejdéle 12 (dvanácti) měsíců od převzetí. 

6.5 Postup při reklamaci Zboží
Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující vždy u Prodávajícího písemnou formou (emailem na info@obsessed.cz), telefonicky (+420721885247) nebo osobně po předchozí telefonické domluvě. Při uplatnění reklamace je vždy nutné prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe předložením dokladu o nákupu Zboží – daňový doklad (faktura) a podrobně popsat vadu Zboží. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované Zboží musí být Prodávajícímu předloženo k posouzení reklamace, přičemž za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik oznámení reklamace Prodávajícímu. Do doby pro vyřízení reklamace se nepočítá doba, po kterou se Prodávající nemůže reklamací zabývat v důsledku neposkytnutí součinnosti Spotřebitelem. 

Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Dopravu reklamovaného Zboží k Prodávajícímu hradí Prodávající. 

 

Prodávající rozhodne o reklamaci ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, v případě reklamace Kupujícího – spotřebitele nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím - – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Tyto lhůty ovšem nejsou závazné ve vztahu ke Kupujícímu – podnikateli. 

6.6
Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 Zákona o ochraně spotřebitele Kupujícího- spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace o daném subjektu lze nalézt na internetové stránce: www.coi.cz. 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

7.1
Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ). 

7.2
Odesláním objednávky Kupující prohlašuje, že byl podle § 11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi: 

 • (i)  Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje Kupujícího
  uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo
  Kupujícího (dále i jen „Osobní údaje kupujícího) v elektronické podobě; 
 • (ii)  Prodávající zabezpečuje ochranu Osobních údajů kupujícího; 
 • (iii)  Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností Prodávajícího
  a pro marketingové účely Prodávajícího, s čímž Kupující souhlasí; 
 • (iv)  Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám svýjimkou smluvního
  zpracovatele osobních údajů a provozovatele poštovních služeb / přepravce z důvodu plnění
  kupní smlouvy; 
 • (v)  Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným
  Prodávajícím a právo na jejich opravu. 

7.3
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může Prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby Prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li Prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze. 

7.4
Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z kupní smlouvy a pro marketingové účely Prodávajícího. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1
Veškeré smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, neupravené v kupní smlouvě a ve VOP se řídí právem České republiky, nestanoví-li konkrétní smlouva jinak. 

 

8.2
Tyto VOP nabývají účinnosti nejpozději dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.obsessed.cz a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. 

8.3
Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči Prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu. 

8.4
Zvláštní ujednání s Kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu. 

Zpět do obchodu