Milí zákazníci, dělali jsme, co jsme mohli, ale aktuálně přijímáme objednávky pouze na kryty bez ražby. Děkujeme za pochopení, mějte krásné Vánoce!

Ochrana osobních údajů

Pravidla ochrany osobních údajů 

1. Preambule 

Tento dokument obsahuje podmínky zpracování osobních údajů zákazníků prodávajícího, Gluti s.r.o., se sídlem Nerudova 746/4, 691 45, Podivín, IČ: 05892911 (dále jen „Správce“), při výkonu jeho předmětu podnikání, tedy prodeji zboží v internetovém obchodě www.obsessed.cz (dále jen „Služby“). 

Správce se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy a vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby ochránil získané osobní údaje. Osobní údaje zákazníků bude Správce užívat pouze pro naplnění účelů stanovených v těchto pravidlech a nesdělí je neoprávněným třetím osobám. Osobními údaji jsou shromažďované informace, které nám umožňují přímo či nepřímo identifikovat naše zákazníky. 

2. Správa a zpracování osobních údajů 

Správce shromažďuje osobní údaje za účelem komunikace se svými zákazníky včetně přijímání objednávek a uzavírání kupních smluv a případně taky k marketingové podpoře svých produktů. 

Osobní údaje zákazníků budou zpracovány v následujícím rozsahu: 

  • Kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail)
  • Adresní údaje (adresa trvalého bydliště, popř. doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa provozovny nebo skladu)
  • Finanční údaje (banka, číslo účtu, majitel účtu).
    Osobní údaje mohou být shromažďovány v různé době, a to zejména při (i) kontaktu s naším obchodním oddělením (zejména otázky ohledně našich produktů, objednávky, reklamace), (ii) účastí na marketingových akcích a (iii) při návštěvě našich webových stránek.
    Zpracování osobních údajů mohou pro Správce provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu platných právních předpisů, přičemž Správce případně může poskytnout osobní údaje státním orgánům a institucím v rámci plnění svých zákonem stanovených povinností. Přístup k osobním údajům přitom mají pouze zaměstnanci/spolupracovníci Správce, kteří se podílejí na realizaci účelů zpracování osobních údajů, které jsou stanoveny v těchto pravidlech.
    Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než je to nezbytné pro účel jejich shromažďování podle platných právních předpisů.

3. Práva související se správou osobních údajů 


Správce zpracovává osobní údaje, které mu Zákazník poskytl pouze za účelem nezbytným pro plnění poskytování Služeb v přiměřené míře a v nezbytném rozsahu ve vztahu k danému účelu zpracování.
Zákazník má právo kdykoliv požádat Správce o informaci, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem osobní údaje zpracovává a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Informace bude zákazníkovi poskytnuta bez zbytečného odkladu.

Zákazník má dále kdykoliv právo požádat o změnu svých osobních údajů (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, neúplné a/nebo neaktuální) a dále shromažďování nebo zpracování svých osobních údajů odmítnout včetně práva na výmaz. Bude-li se zákazník domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s platnými právními předpisy, má právo požádat o vysvětlení.

Zákazník je oprávněn se obrátit na Správce s dotazem / žádostí ohledně zpracování svých osobních údajů prostřednictvím emailové adresy info@obsessed.cz 

Zpět do obchodu